برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن به ظرفیت 5 مترمکعب تعداد 38 دستگاه ، سپتیک تانک پلی اتیلن 7 مترمکعب به تعداد 49 دستگاه ، سپتیک تانک پلی اتیلن 10 مترمکعب به تعداد 55 دستگاه و سپتیک تانک پلی اتیلن 15 مترمکعب به تعداد 14 دستگاه


اخذ سفارش تولید تعداد 160 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره با ظرفیتهای 5 تا 15 مترمکعب بنیاد تعاون سپاه