برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره گرید 100 - 40 مترمکعب دو دستگاه - ضخامت بدنه 10 سانتیمتر - قطر 2.5 و طول 8 متر با دو عدد دریچه بازدید به قطر 1000 و نردبان 4 متری


سپتیک تانک 40 مترمکعب شرکت اورین حصار