برگشت به لیست پروژه ها

آب شیرین کن بظرفیت 24 مترمکعب در شبانه روز - محل پروژه در مشهد، شهرک صنعتی توس - TDS=200 ppm(آب خام) - TDS=3 ppm(آب تولیدی) - شرکت اترک شیمی


آب شیرین کن