برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر 40 مترمکعب از جنس پلی اتیلن پروژه پتروشیمی دماوند - مهندس مرادیان


چربی گیر پلی اتیلن