برگشت به لیست پروژه ها

دو دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره هر یک به طول 1.6 وط ول 5 متر با دو دریچه بازدید سفارش شرکت آبروت


سپتیک تانک 10 مترمکعب به تعداد ددو دستگاه شرکت آبروت