برگشت به لیست پروژه ها

تولید تعداد 20 دستگاه سپتیک تانک 35 مترمکعب سفارش ارتش جمهوری اسلامی ایران برای پروژه 2000 واحدی پاکدشت پارچین


2000 واحدی ارتش - پارچین