برگشت به لیست پروژه ها

مخزن نگهداری اسید کلریدریک 33درصد به ظرفیت 240 مترمکعب - 4 دستگاه هر یک به ظرفیت 60 مترمکعب - بصورت اکسپوز با ضخامت بدنه 10 سانتی متر از جنس پلی اتیلن با گرید 80 و دوجداره


مخزن نگهداری اسید کلریدریک