برگشت به لیست پروژه ها

تعداد 2 دستگاه سپتیک تانک 20 مترمکعب و دو دستگاه سپتیک تانک فاضلاب 3 مترمکعب بهمراه یک دستگاه 5 مترمکعب


شرکت دام و طیور کردستان