برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن 5 مترمکعب: شیراز - شهرستان فراشبند - 35 کیلومتر بسمت پالایشگاه دالان - شرکت صائین نگین - گیرنده مهندس معصوم


سپتیک تانک پلی اتیلن