برگشت به لیست پروژه ها

آدرس محل پروژه چهار دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن 56.6 مترمکعب:سنندج-بلوار پاسداران-بلوار خانقاه-روبروی بیمارستان تامین اجتماعی-پروژه بیمارستان540تختی کوثر سنندج- شرکت بارژ- مهندس نگهدار


سپتیک تانک پلی اتیلن