برگشت به لیست پروژه ها

چهارراه مولوی - خیابان مولوی - ایستگاه باغ فردوس - بیمارستان شهید یکدستگاه سپتیک پلی اتیلن 3 مترمکعب - اکبرآبادی - مهندس منبینی و مهندس دین پژوه


یکدستگاه سپتیک پلی اتیلن