برگشت به لیست پروژه ها

یک دستگاه سپتیک تانک اتیلن 20 متر مکعب بهمراه 20 متر منهول پلی اتیلنی - موسسه خیریه مشیر


سپتیک تانک پلی اتیلن - منهول پلی اتیلن