برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر پلی اتیلن 5 مترمکعب با HDPE 100 -بخارصنعت- شهرستان باخرز- بیمارستان 32تختخوابی - خانم اسدی


چربی گیر پلی اتیلن 5 مترمکعب با HDPE 100