برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر 5 مترمکعب-کشور افغانستان-هرات-مرکز تهیه و توزیع تاسیسات گرمایی و سرمایی افغان گرما-نجاتی


چربی گیر 5 مترمکعب