برگشت به لیست پروژه ها

چربی گیر پلی اتیلنی به ظرفیت 4 مترمکعب پروژه شرکت پارس گرما واقع در پارچین تهران - مهندس نجفی


چربی گیر پلی اتیلن