برگشت به لیست پروژه ها

2 دستگاه سپتیک تانک 10 مترمکعب و 1 دستگاه سپتیک تانک 12 مترمکعب پلی اتلنی پروژه شرکت اقلیم گستر مشهد - مهندس فیروزی


سپتیک تانک دو جداره پلی اتیلن