برگشت به لیست پروژه ها

سپتیک تانک پلی اتیلن فاضلاب به ظرفیت 30 مترمکعب پروژه پترشیمی کریت اهواز - مهندس عموری


سپتیک تانک فاضلابی