راکتور UASB - پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی

در پکیج تصفیه فاضلاب با راکتور UASB از فعالیت باکتریهایی صحبت خواهد شد که نه تنها به اکسیژن محلول نیاز

ندارند. بلکه حضور اکسیژن آزاد و محلول برای فعالیت انها زیان آور است.

این باکتری ها با تبدیل مواد آلی وآلوده کننده به گاز متان که قابل مصرف در تولید انرژیست , نه تنها به انرژی برای

فعالیت های خود در تصفیه فاضلاب بهداشتی نیاز ندارند بلکه با تولید متان قادر به تولید مقادیر قابل توجهی انرژی

نیز هستند.

راکتور UASB

به علاوه یکی از مشکلات روش های تصفیه فاضلاب متعارف نظیر لجن فعال , پیدایش مقدار قابل توجهی لجن زائد

است که جمع آوری و تصفیه و دفع آن هزینه های زیادی در برداد , درحالی که در روش راکتور UASBعلاوه بر

اینکه میزان لجن فاضلاب زائد تولید ناچیزی است , لجن ها قبل از دفع به تصفیه خاصی نیاز ندارند.

در روش بی هوازی UASB در اثر کاتابولیسم , باکتری ها در تصفیه خانه فاضلاب با به کار بردن مواد آلی برای

تولید انرژی حیاتی مقدار قابل توجهی متان به عنوان محصول نهایی فعالیت خود تولید می نماید.

پکیج تصفیه فاضلاب در لاگون بی هوازی توام با لاگون های دو زیستی و تکمیلی خود نوع تصفیه بی هوازی است.

منتهی در این روش ها استهسال گاز متان حاصل از تبدیل مواد آلی امکان پذیر نیست .

روش تصفیه فاضلاب راکتور UASBاز سال 1970 در هلند توسط Lettinga و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفت

و بر اساس تجربیات به دست آمده از واحدهای آزمایشی در حال حاضر یکی از بهترین ومهمترین روش های تصفیه فاضلاب است.

در راکتور UASB حدود یک سوم تا یک دوم عمق راکتور را باید از لجن هایی که به صورت گرانول باشند پرکرده

وفاضلاب با سرعت یکنواخت از پایین آن داخل و در حین پیمودن عمق راکتور , راکتور ضمن تماس با لجن ها مورد

تصفیه قرار می گیرد.

مبنای طراحی راکتور UASB می تواند بار هیدرولیکی یا زمان توقف فاضلاب در راکتور یا بارحجمی معادل کیلو

COD یا BOD بارگذاری بر هر مترمکعب حجم راکتور باشد . توصیه شده است که طراحی را با بار حجمی انجام و

محاسبات را با بار هیدرولیکی کنترل نمود.

در تصفیه فاضلاب به وسیله راکتور UASB و هضم مواد پروتئینی , کربوهیدرات ها و چربی و روغن مجموعا چهار

مرحله قابل پیش بینی است .

  • هیدرولیز
  • تجزیه اسیدی
  • پیدایش اسید استیک
  • تولید متان

در هیدرولیز مولکول های درشت و پیچیده به ترکیبات محلول یا مولکول های سبک تبدیل می شوند .

پروتئین ها و کربوهیدرات ها به ترتیب به اسید های آمینه و قند محلول و چربی ها به اسید چرب با مولکول های

دراز و گلیسیرین تبدیل می گردند .

مهمترین عوامل موثر در مراحل چهارگانه هضم بی هوازی عبارت اند از:

  • درجه حرارت درون پکیج تصفیه فاضلاب
  • PH
  • کافی بودن مواد غذایی درون پکیج تصفیه فاضلاب
  • عدم حضور مواد سمی در پکیج تصفیه فاضلاب

هضم بی هوازی به وسیله راکتور UASB به شدت به درجه حرارت مربوط است .

در حرارت 35 تا 40 درجه سانتی گراد باکتری های مزوفیلیک و در 55 درجه سانتی گراد باکتری های ترموفیلیک دخالت دارند .

خلاصه مطلب اینکه رآکتور بی هوای نوع پیشرفته سپتیک تانک می باشد. مهمترین و پیشرفته ترین نوع سپتیک تانک فاضلاب ، سپتیک تانک پلی اتیلن می باشد.

سایر محصولات تولید گروه صنعتی ناب زیست

دستگاه تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب کارواش

پکیج تصفیه فاضلابپکیج تصفیه فاضلاب بی هوازیپکیج بی هوازی فاضلابتصفیه فاضلاب بی هوازیپکیج فاضلاب بی هوازی 2018:04:07
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50