چربیگیر رستورانی فایبرگلاس

چربی گیر فایبرگلاس با حجم 2 مترمکعب واقع در شهرستان گرگان - مهندس عسگری
سپتیک تانک دو جداره پلی اتیلن

سپتیک تانک پلی اتیلن به ظرفیت 3 مترمکعب پروژه شرکت شرکت توسعه برج های فراز گلستان در خضرشهر - مهندس میرابی
چربی گیر رستورانی فایبرگلاس

چربی گیر فایبرگلاس با حجم 0.5 مترمکعب پروژه شایان پخش کشیری ورکان گرگان - مهندس علاالدینارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50