محاسبه حجم و ظرفیت سپتیک تانک و ابعاد

بیشتر مخازن سپتیک برای مناطق روستایی و شهری که سیستم فاضلاب مناسبی در دسترس نباشد مناسب است.
در حال حاضر، اکثر ساختمانهای خانگی و تجاری، به منظور حفظ پسماندهای فاضلاب مدتی قبل از پایین آمدن در خط فاضلاب ، برای جلوگیری از هرگونه انسداد، دارای مخزن سپتیک می باشند.

اصولاً مخازن سپتیک از دیوار بتونی / آجری با شکل مستطیل ساخته شده است و حداقل باید دارای دو اتاق باشد.
فرآیند : پساب ممکن است زباله های مایع یا جامد باشد که از طریق لوله ورودی به مخزن سپتیک وارد می شود. مخزن سپتیک برای ذخیره سازی فاضلاب در حداقل مدت 18 ساعت تا 24 ساعت طراحی شده است که به آن زمان ماند گفته می شود.
در این دوره زمانی ، لجن با عمل بیولوژیکی باکتری های بی هوازی تجزیه شده و پسماندهای جامد به عنوان لجن باقی می مانند. سپس سطح آب از طریق لوله خروجی به گودال خیس می رود. سپس لجن ایجاد شده پس از 1 یا 2 سال از بین می رود.

محاسبه حجم سپتیک تانک

موارد ذیل جهت کارایی بهتر نیاز می باشد:

  1. مخزن باید در محل مناسب و اندازه مورد نیاز ساخته شود.
  2. برای جلوگیری از پر شدن مخزن در مدت زمان کم مصرف آب را کاهش دهید و همچنین در مصرف آب نیز صرفه جویی کنید.
  3. حذف لجن را بطور مرتب در یک بازه زمانی مشخص انجام دهید.
  4. مخزن سپتیک را به طور مرتب بررسی کنید.
  5. مخزن سپتیک را بدون ایجاد مزاحمت در آب های زیرزمینی احداث کنید.
  6. در صورت بروز هرگونه انسداد در مخزن سپتیک ، بلافاصله برای رفع مشکل اقدام کنید.
  7. منهول باید دسترسی آسان به مخزن را فراهم کند.

محاسبه اندازه مخزن سپتیک تانک بر اساس مصرف هر کاربر

همانطور که گفته شد ، ظرفیت مخزن سپتیک تانک باید به درستی طراحی شود زیرا اندازه کافی مخزن ممکن است منجر به ورود پساب فاضلاب به خانه شود و همچنین باعث افزایش هزینه نگهداری می شود.
بعنوان مثال اندازه مخزن را برای یک خانه با 5 عضو تخمین میزنیم.

میزان مصرف روزانه آب برای یک خانه 5 نفره:
آشپزی: 5 لیتر
حمام و توالت: 85 لیتر / نفر ، بنابراین برای 5 نفر: 425 لیتر در روز
پارچه های شستشو و ظروف:30 لیتر
تمیز کردن خانه: 10 لیتر
سایر: 5 لیتر
تعداد کل: 475 لیتر در روز تقریباً

مدت ماند را به مدت 3 روز در نظر میگیریم. بنابراین مخزن سپتیک باید ظرفیت نگهداری فاضلاب خانگی حداقل 3 روز را داشته باشد.

کل پساب در 3 روز: 475*3 = 1425 لیتر

پس حداقل 2000 لیتر ظرفیت را برای یک خانه در نظر بگیریم. حداقل عمق مخزن سپتیک نباید از 1.8 متر کمتر باشد.

لجن ایجاد شده برای هر فرد 30 لیتر در سال می باشد. بنابراین در اینجا هر 2 سال یک بار حذف لجن انجام می شود.

بنابراین کل لجن = 30 لیتر* 5 نفر * 2 سال = 300 لیتر

ظرفیت مخزن سپتیک تانک = 2000 + 300 = 2300 لیتر

می دانستیم که:
1 Cum = 1000 Liters = 2300/1000 = 2.3 Cum
منطقه مورد نیاز@ 1.8m عمق = 2.3/1.8 = 1.2 Sqm
منطقه مورد نیاز @ 1.8m عمق = 2.3 / 1.8 = 1.2 متر مربع
نسبت طول(Length) و عرض(breadth) مخزن سپتیک 4: 1 یا 2: 1 است

نسبت L:B را 1:4 در نظر گرفته شود:

بنابراین BxB = 1.2 Sqm4 در نتیجه B = 0.54m است

توجه : طول مخزن سپتیک تانک باید حداقل 750 میلی متر باشد ، بنابراین L= 4*0.75 = 3 m

طول : 3 متر

عرض : 0.75 متر

عمق 2.1 = 1.8 + 0.3 متر (فری بورد حداقل باید 300 میلی متر ارائه شود)

ظرفیت مخزن سپتیک تانک = 3 x 2.1 x 0.75 = 4.725 Cum = 4.725 x 1000 = 4725 Liters

محاسبه استاندارد انگلیس:

طبق استاندارد انگلیس ، آنها برای محاسبه جریان فاضلاب برای مخزن سپتیک از فرمول زیر پیروی می کنند

(C=A+P(rq+ns
ظرفیت به لیتر=C
تعداد افراد=P
2000 لیتر به عنوان ثابت=A
مدت بازداشت فاضلاب در روزها=R
فاضلاب جریان در لیتر در روز=Q
تعداد سالها=N
S = تجمع لجن در لیتر به ازای هر نفر در سال

ساده سازی فرمول محاسبه ظرفیت مخزن سپتیک در انگلیس(rq+ns) = 180 لیتر

اکنون فرمول را با عنوان C = A + 180P بازنویسی می کنیم

C = 2000+(180×5) = 2900 Litr

فرمول استاندارد انگلیس فقط برای افزایش دانش نشان داده شده است.

محاسبه ظرفیت سپتیک تانک در ایران

برای محاسبه ظرفیت مخزن سپتیک در ایران در تمامی محافل علمی و تجربی فرمول زیر مورد محاسبه قرار می گیرد

ظرفیت سپتیک تانک = مقدار دبی آب مصرفی در شبانه روز ضربدر 78 درصد بعلاوه 4500 لیتر

البته این در صورتی است که مقدار دبی مصرفی از 3 مترمکعب بیشتر باشد .

  V=4500+0.78Q  
مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز Q =
حداقل حجم سپتیک تانک V =

با ذکر مثال به نحوه محاسبه ظرفیت سپتیک می پردازیم.

نقشه سپتیک پلی اتیلنی

تصور کنید مجتمع اداری و تجاری با 5 طبقه تجاری با 55 عدد مغازه هر یک به مساحت 35 مترمربع و 15 طبقه اداری با 150 واحد 90 متری در حال ساخت است . مطلوب است حجم سپتیک مورد نیاز و در انتهای نقشه گندانبار مورد نظر را طراحی نمائید.

فاضلاب 5 طبقه تجاری بستگی به تعداد مراجعین دارد . برای هر مغازه بصورت تجربه تعداد 25 مشتری مد نظر قرار می  گیرد و 20 درصد از مشتریان را در حداکثر حالت می توان پیش بینی نمود از سرویس بهداشتی استفاده نمایند. در این صورت تعداد مراجعین روزانه از توالت و سروس های بهداشتی عبارت است از 55*25*20%=275 مورد استفاده از سرویس بهداشتی در طول شبانه روز ممکن خواهد بود. هر مغازه نیز یک بار پیش بینی می شود از سرویس بهداشتی استفاده نماید. در نتیجه تعداد استفاده از توالت ها مساوی است با 275+55=330 مورد

هر بار استفاده از سرویس بهداشتی توسط انسان با احتساب استفاده روشویی معادل 20 لیتر آب مصرف خواهد نمود. در این حالت حجم پساب تولید شده در بخش تجاری مجتمع برابر خواهد بود با : 6600 لیتر

واحد اداری در صورتی که تعداد کارمندان هر دفتر 6 نفر در نظر گرفته شود در روز حداکثر معادل 270 لیتر فاضلاب تولید خواهند نمود. در این حالت پساب تولیدی از بخش اداری محتمع برابر خواهد بود یا 150*270 = 40500 لیتر

ظرفیت سپتیک تانک مجتمع اداری و تجاری فوق = 6600+40500 = 47100 لیتر 


فرمول محاسبه ظرفیت چاه چذبی

سطح زمین لازم برای جذب فاضلاب سپتیک تانک تصفیه شده بصورت زیر محاسبه می شود.

با داشتن زمان جذب در صورتیکه از لوله سوراخدار و ترانشه جهت دفع فاضلاب استفاده می شود، می توان از رابطه زیر استفاده نمود.

Q =۱.۳/Ta + ۷.۵ Q : دبی فاضلاب یا بار سطحی فاضلاب وارد بر سطح جذب کننده بر حسب m3/m2.d از سطح کف ترانشه 

Ta : زمان جذب بر حسب دقیقه

برای تداوم عمل تصفیه و تسریع واکنشهای بیولوژیکی توسط باکتری های هوازی درون گندانبار عمق ترانشه را خیلی کم و حدود ۹۰-۴۵ سانتی متر در نظر بگیرید.

قطر لوله های پخش که در کف ترانشه نصب می شوند حدود ۱۰ سانتی متر و طول آن برای واحد های کوچک ۱۰۰ متر مد نظر قرار گیرد.

جنس لوله های پخش کننده فاضلاب معمولاٌ سفال می باشد.

شیب لوله ها اگر ۱۰۰ متر باشد ۳/. درصد و اگر ۳۰۰-۱۰۰ متر باشد، ۵/. درصد انتخاب می گردد.

حداقل فاصله بین دیواره دو ترانشه معمولاٌ یک متر انتخاب می گردد.

در دفع فاضلاب در صافی های شنی معمولاٌ دو ردیف لوله استفاده  شود.

ردیف بالا به قطر ۱۰ سانتی متر برای پخش فاضلاب در صافی و ردیف زیرین برای جمع آوری فاضلاب صاف شده تعبیه می گردد.

مقدار فاضلابی که در هر متر مربع از صافی شنی در روز می تواند عبور کند ۴۵ لیتر است که معادل زمان جذب در حدود ۲۳ دقیقه می باشد.

عمق بستر ماسه ۷۵ سانتی متر است.

در محاسبات نفوذپذیری چاه سطح کف چاه را در نظر نمی گیرند، همچنین برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی لازم است کف چاه حداقل ۳ - ۱٫۵ متر بالاتر از سطح آب زیر زمینی باشد.

محاسبه حجم سپتیک تانک

ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن

ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن بستگی به حجم پساب خروجی در شبانه روز از ساختمان و محدودیت های فضایی محل نصب یا اجرای سپتیک دارد.

قطر لوله کاروگیت یا اسپیرال مورد استفاده رد ساخت بدنه از 1.2 متر آغاز و تا 3.5 متر ادامه دارد . 

طول مخزن فاضلاب از 1.5 متر اغاز و تا 18 متر ادامه خواهد داشت .

تغییر ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن باعث می شود تا اجرای سپتیک براحتی انجام گیرد.

جدول زیر ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن در حالت اکونومی یعنی دیفالت که در این حالت طراحی کمترین قیمت را به خریدار سپتیک تانک پلی اتلنی تحمیل خواهد نمود ، به تصویر کشیده است.

جدول ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن تولیدی شرکت ناب زیست

جدول ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلن

 استانداردهای حداقل ظرفیت سپتیک تانک

با استفاده از استاندارد ساخت سال 1985 مقدار مينيمم ظرفيت سپتیک تانک 2700 ليتر در نظر گرفته مي شود.

استاندارد آلمان (DIN4261) حجم لازم در سپتيک تانک برای هر نفر 300 ليتر و حداقل حجم تانک را 3 متر مكعب پيشنهاد كرده است.

حداقل حجم سپتیک تانک در اتريش و سوئيس 5 متر مكعب مي گيرند.

استاندارد انگلستان حجم تانک برای توقف يک شبانه روز ميانگين فاضلاب در حالت بدون بارندگي بعلاوه 8/1 متر مكعب فضا براي جمع شدن لجن پيشنهاد مي كند. همچنين حداقل حجم را 3.5 متر مكعب پيش بيني كرده است .

استاندارد هندوستان حجم مفيد سپتیک تانک را حداقل 3/2 مترمكعب و بر مبنای 112 تا 252 ليتر برای هر نفر در نظر می گيرد و حجم لجن بدست آمده از تانک را 21٪ ليتر براي هر نفر در شبانه روز پيش بينی می كند .

لجن بدست آمده از سپتیک تانک از نظر وزنی 25 تا 30 درصد و از نظر حجمی 75 تا 80 درصد كمتر از لجنی است كه از استخر ته نشينی نخستين بدست می آيد.

call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-700-50-57