شبیه سازی ترانشه بتنی برای نصب سپتیک تانک پلی اتیلن تحت بار 30 تنی

شبیه سازی ترانشه بتنی برای نصب سپتیک تانک پلی اتیلن تحت بار 30 تنی

 در مطالعه ای که انجام شده است، با توجه به شرایط محیطی قرارگیری سپتیک پلی اتیلنی و وجود آب زیر زمین در محل نصب سپتیک تانک پلی اتیلن و با توجه به وجود بار ترافیکی معادل 30 تن روی سطح زمین، ترانشه بتنی در اطراف مخزن سپتیک پلی اتیلنی مدلسازی شده است.

خاک از نوع شن و ماسه با تراکم 75 درصد مخلوط با آب در اطراف ترانشه در نظر گرفته شده است و ارتفاع خاک 1.5 متر روی مخزن سپتیک در نظر گرفته شده و با ر متمرکز 30 تنی روی سطح زمین اعمال شده است. نتایج شامل نتایج تنش و جابجایی در خاک و ترانشه پس از اعمال نیروی 30 تنی روی سطح زمین است.

 مدل:

مدلسازی ترانشه بتنی  بهنگام جایگذاری سپتیک تانک پلی اتیلن درون گودال جهت محافظت در برابر نیروی خاک و مچاله شدن اطراف به شکل زیر انجام شده است:

 . مدل خاک و تانشه بتنی

شکل1. مدل خاک و تانشه بتنی

خواص مکانیکی خاک و بتن اطراف سپتیک تانک پلی اتیلنی به شکل زیر در نظر گرفته شده است:

 

تنش های ژئواستاتیک اعمالی در خاک :

 برای سطح بالایی خاک که فاصله قائم آن از محورهای مختصات برابر 2.5 می باشد، مقدار تنش ژئواستاتیک برابر با صفر و برای سطح پایینی خاک که فاصله ی آن از محور مختصات برابر 2.5- در نظر گرفته شده است مقدار تنش ژئواستاتیک به شکل زیر در نظر گرفته می شود:

1700×9.81+0=16677 pa

فشار جانبی خاک نیز به شکل زیر در نظر گرفته شده است :

 نتایج شبیه سازی :

مدل ترانشه بتنی و خاک قبل از بارگذاری 

شکل2. مدل ترانشه بتنی و خاک قبل از بارگذاری

  

شکل2. مدل تنش های خاک بعد از بارگذاری

مدل تنش های ترانشه بتنی بعد از بارگذاری

شکل3. مدل تنش های ترانشه بتنی بعد از بارگذاری

فرو رفتن خاک با فرض خالی بودن گودال ایجاد شده برای ترانشه و اعمال بار مورد نظر

شکل4. فرو رفتن خاک با فرض خالی بودن گودال ایجاد شده برای ترانشه و اعمال بار مورد نظر

 همانطور که از نتایج پیداست با ایجاد یک ترانشه بتنی با ضخامت 30 سانتیمتر در اطراف سپتیک تانک پلی اتیلن مورد نظر، پس از اعمال بار با وزن 30 تن روی سطح خاک ، تنش های اعمال شده به ترانشه در محدوده تنش های نرمال بوده و هیچگونه فشاری به سپتیک پلی اتیلنی داخل آن اعمال نخواد شد.

برای آشنایی بیشتر با سپتیک تانک اینجا کلیک کنید.

call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-700-50-57