طراحی سپتیک تانک

اهداف استفاده سپتیک تانک

 هدف استفاده از مخزن سپتیک تانک فراهم کردن محیطی برای تصفیه اولیه فاضلاب ها در محل از طریق تجزیه بی هوازی آن هاست. علاوه بر این، مخزن اجازه ذخیره سازی هر دو جامد هضم شده و ناپایدار را می دهد تا زمانی که آنها از سیستم حذف شوند.

مخزن سپتیک به هر محفظه سرپوشیده گفته می شود که برای دریافت فاضلاب خروجی ساختمان ها و یا یک مخزن پیش ساخته، آماده شده است و با ذخیره فاضلاب ها در خود منجر به جدایی مواد جامد فاضلاب از مایع و همچنین تجزیه مواد آلی می شود و این امکان را فراهم می آورد که پساب ایجاد شده به یک مخزن تصفیه ثانویه و یا سیستم توزیع خاکی وارد شود.

مخزن سپتیک فاضلاب شامل مخازن نگهداری و تصفیه فاضلاب میشود اما تنها به مخزن سپتیک و مخزن هوازی، مخزن پمپ و مخزن نگهداری محدود نمی شود.

فرآیند فیزیکی سپتیک تانک

 فرآیند های فیزیکی که در زمان ورود فاضلاب ها به سپتیک تانک آغاز می شود شامل تهنشین شدن جامدات موجود در فاضلاب در محل کف مخزن و شناور شدن چربی ها و مواد جامد سبکتر در سطح مایع میباشد. مقدار جامدات موجود در فاضلاب از این طریق حدود 60-80 درصد کاهش میابد. جامدات حل شده به عنوان لجن شناخته میشود و جامدات قرار گرفته در سطح مایع به عنوان تفاله و یا کف شناخته میشود و مایع بین این دو به عنوان مایع ذلال شناخته میشود همانطور که در شکل 7.1 نشان داده شده است. اگرچه مایع در منطقه ذلال هنوز به طور کامل تصفیه نشده است اما جامدات موجود در مایع ورودی به یکی از دو ناحیه لجن و یا بخش تفاله مهاجرت میکنند.

 

فرایند فیزیکی سپتیک تانک

 

فرآیند بیولوژیکی و شیمیایی سپتیک تانک

 جامدات موجود در مخزن شامل جامدات بیولوژیکی قابل تجزیه و غیر بیولوژیکی هستند. اگرچه بسیاری از جامدات تجزیه می شوند اما بخشی از آن ها در داخل مخزن جمع میشوند. فرآیند های بی هوازی و بیولوژیکی در محیط بی اکسیژن مخزن هضم جزئی هریک از جامدات موجود در مخزن را فراهم می آورد. این فرآیندها آهسته، ناقص و با ایجاد بو همراه هستند. گازها (سولفید هیدروژن، متان، دی اکسید کربن و دیگران) از هضم بی هوازی در مخزن حاصل می شود و ممکن است خطرات ایمنی را برای کارکنانی که تجهیزات مورد نیاز را به همراه ندارند ایجاد کند. گازها در لجن ها به شکل حباب انباشته می شوند که در صورت افزایش آنها ممکن است مجددا محلول های جامد را دفع کند.

این باعث می شود کل غلظت جامدات معلق (TSS) در ناحیه روشن افزایش یابد و در نهایت مواد جامد معلق را به اجزای سیستم  لجن پایین دست موجود در کف مخزن انتقال دهد. این سناریو اغلب زمانی اتفاق می افتد که هضم فعال در دمای گرم رخ دهد.

عوامل موثر بر عملکرد سپتیک تانک

 عوامل هضم بی هوازی که در مخازن سپتیک رخ میدهد تحت تاثیر دما و موادی که باعث آسیب به موجودات ارگانیک موجود در آب میشود قرار دارند. دماهای بالاتر سبب افزایش فعالیت های بیولوژیکی داخل مخزن می شود و این باعث افزایش سرعت تجزیه می شود. همچنین دماهای بالاتر می تواند چربی های موجود در آب را به صورت مایع تبدیل کند.

 

برخی از عواملی که بر عملکرد سپتیک تانک تاثیر میگذارد عبارتند از:

  1. غلظت پساب ورودی
  2. PH
  3. استفاده از لوله ی تخلیه برای پاکسازی و جلوگیری از ورود موادی که PH   و فعالیت بیولوژیکی را تحت تاثیر قرار میدهد.
  4. ورود جریانات با شدت متغیر که میتواند مانع از فرآیند جدایش شود.
  5. جلوگیری از ورود زیلد چربی ها
  6. جلوگیری از ورود مواد آنتی باکتریال و مواد مورد استفاده در شیمی درمانی به مدت زیاد به داخل سپتیک تانک.
  7. عدم نگهداری کافی مواد انباشته شده در مخزن و کاهش حجم مثر مخزن

طراحی سپتیک تانک

 طبق استاندارد MN Rules 7080.1920 مخازن سپتیک باید:

 1.سپتیک تانک در زمان طراحی نباید عمق مایع کمتر از 30 اینچ داشته باشد همچنین نباید عمق مایع آن از 84 اینچ بیشتر شود.

2.فاصله بین ورودی و خروجی سپتیک تانک نباید کمتر از 6 فوت باید در صورت سری بودن چند مخزن سپتیک نیز نباید فاصله ورودی اول تا خروجی آخر کمتر از 6 فوت شود.

3.اگر شرایط محیط استفاده سپتیک تانک اجازه قرار گیری ورودی و خروجی روی یک محور را نداد میتوان خروجی و یا ورودی را روی دیواره مخزن در نظر گرفت با این حال نباید شرط 2 در مورد فاصله ورود و خروج زیر پا گذاشته شود.

4.ورودی باید حداقل 2 اینچ بالاتر از خروجی قرار گیرد.

5.فاصله سطح مایع داخل مخزن سپتیک با سطح بالایی ورودی و خروجی باید حداقل 6 اینچ فاصله داشته باشد و اگر عمق مایع بیشتر از 39 اینچ باشد این فاصله باید حداقل 8 اینچ در نظر گرفته شود.

6.فاصله ی بالاترین نقطه ورودی و خروجی تا سطح زیرین بالای مخزن نباید از 1 اینچ کمتر شود.

طراحی سپتیک تان

 

 

ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50