بررسی تنش موجود در بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن

بررسی حساسیت تنش پروفیل های موجود در بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن و مخزن پلی اتیلن دوجداره نسبت به ابعاد

طی انالیزهای انجام شده در زمینه بررسی حساسیت تنشی نسبت به تغییرات ابعاد پروفیل پلی اتیلن استفاده شده در تولید بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن، حالت های مختلف برای تغییر ابعاد پروفیل ها صورت گرفته و نتایج به شکل زیر گزارش می شوند:

پروفیل

قالب های با حالت روصاف توصاف نسبت به نمونه مشابه در حالت کاروگیت در قسمت جداره داخلی مخزن دارای تنش های مشابه هستند اما در قسمت های دیواره و تاج پروفیل ها، حالت روصاف تو صاف از نظر توزیع تنش ها به طور چشم گیری دارای شریط بهتری نسبت به حالت کاروگیت است.

پروفیل سپتیک تانک پلی اتیلن

افزایش عرض پروفیل های سپتیک تانک پلی اتیلن سبب افزایش تنش ها در همه ی بخش های پروفیل شامل جداره داخلی و دیواره و تاج پروفیل می شود اما افزایش ارتفاع پروفیل به همان نسبت تنش ها را در قسمت های دیواره پروفیل و تاج آن کاهش می دهد.
اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که این موضوع نمی تواند تاثیر زیادی روی تنش های جداره داخلی مخزن یا سپتیک تانک پلی اتیلن داشته باشد در نتیجه تغییرات عرض پروفیل نسبت به افزایش ارتفاع پروفیل تاثیر بیشتری روی تنش های مخزن پلی اتیلن دوجداره (مخزن اسید) داشته و در نتیجه در طراحی قالب ها باید بیشتر توجه روی عرض پروفیل ها باشد.

تنش سپتیک تانک پلی اتیلن

همچنین نتایج نشان می دهند کاهش ارتفاع تاج پروفیل و به همان نسبت افزایش ارتفاع دیواره پروفیل باعث کاهش چشم گیر تنش ها در مخزن خواهد شد.

رابطه ارتفاع پروفیل بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن و تنش فشاری

تنش در پروفیل ها نسبت به تغییر ضخامت جداره داخلی بسیار حساستر از دیواره پروفیل می باشد بنابر این کاهش ضخامت دیواره مناسبتر از کاهش ضخامت جداره داخلی می باشد.

رابطه ضخامت بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن و تنش

 

ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50