بررسی مقاومت نازل ها در ناحیه جوش به بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن و فلنج ها

در انالیز انجام شده مقاومت نازل ها در برابر بارها و ممان های ایجاد شده ناشی از اتصالات مورد بررسی قرار گرفته شده است. جوش پلی اتیلن بین فلنج ها و لوله ی نازل و همچنین بین لوله نازل و بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن در نظر گرفته شده است. بار های اعمال شده بر نازل و فلنج به شکل زیر تعریف شده اند:

جهت آشنایی با سپتیک تانک پلی اتلن می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید :

سپتیک تانک پلی اتیلن

مخازن تصفیه فاضلاب

شکل1. بارگذاری روی نازل های سپتیک تانک پلی اتیلن

 

 

 

جدول1. مقادیر بار و ممان روی نازل های سپتیک تانک پلی اتیلن

مدل نازل ها به صورت پارت های مجزا برای فلنج و لوله ی نازل ایجاد شده و جوش از جنس پلی اتیلن در محل تماس لوله و سپتیک تانک پلی اتیلن و همچنین محل تماس لوله و فلنج در نظر گرفته شده است و تماس جوشی در محل اتصال ها تعریف شده است:

 

 

 

شکل2. نازل

 

نیروها به صورت متمرکز در محل جوش بین نازل و سپتیک تانک پلی اتیلن اعمال شده اند و ممان ها روی فلنج

اعمال شده است.

خواص مکانیکی پلی اتیلن به شکل زیر در نظر گرفته شده است:

 

جدول1.خواص مکانیکی HDPE

 800000000

Elastic Modulus

0.4101

Poissons Ratio

377200000

Shear modulus

952

Mass Density

22100000

Tensile Strength

 

با اعمال بارگذاری های جدول 1 و انجام انالیز static general  نتایج تنش ها و جابجایی ها به شکل زیر بدست آمدند:

فلنج 4 اینچی:

شکل3. جابجایی نازل

 

شکل4. تنش های نازل های سپتیک تانک پلی اتیلن

فلنج 6 اینچی:

p;

شکل 5. جابجایی نازل

 

شکل6. تنش های نازل

 

فلنج 8 اینچی:

شکل7. جابجایی نازل

  

شکل8. تنش ها

 

نتیجه :

در همه حالت ها تنش های وارده بر نازل سپتیک تانک پلی اتیلن از 14mpa تجاوز نمی کنند که با توجه به تنش مجاز 22mpa نازل ها دچار شکست نخواهند شد.

سایر محصولات :

لوله پلی اتیلن

call
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-871-46-70
0912-700-50-57