نمک سختی گیر | قیمت نمک سختی گیر | کاربر نمک سختی گیر

نمک سختی گیر

طرز عملکرد سختی گیر به گونه ای است که کلسیم و منیزیم موجود در آب را به داخل رزین جذب می کند حال بعد از مدتی استفاده از این رزین به حالت اشباع درمی آید که نیازمند احیا شدن و قرار گرفتن دوباره در چرخه عملیاتی سختی گیر می باشد.

احیا کردن رزین سختی گیر :

احیا کردن رزین سختی گیر توسط نمک موجود در سختی گیر انجام می پذیرد همواره تانک نمکی به همراه سختی گیر وجود دارد که حاوی مقداری نمک و آب می باشد که در حالت بکواش شیر سختی گیر مکندگی ایجاد کرده و محلول آب نمک را به داخل سختی گیر کشانده و سبب دفع کلسیم و منیزیم و سایر فلزات جذب شده در رزین می شود.
هموراه بهتر است برای افزایش عمر رزین و احیای خاصیت دوباره رزین ، از سنگ نمک یا نمک های صنعتی استفاده شود.
به طور استاندارد برای هر لیتر رزین ، 25 کیلوگرم نمک در نظر گرفته می شود.

خلوص نمک :

خالص بودن نمک یکی از عوامل مهم در احیا مناسب رزین می باشد.

 

2019:07:08
ارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50