اخذ سفارش تولید تعداد 160 دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره با ظرفیتهای 5 تا 15 مترمکعب بنیاد تعاون سپاه

سپتیک تانک پلی اتیلن به ظرفیت 5 مترمکعب تعداد 38 دستگاه ، سپتیک تانک پلی اتیلن 7 مترمکعب به تعداد 49 دستگاه ، سپتیک تانک پلی اتیلن 10 مترمکعب به تعداد 55 دستگاه و سپتیک تانک پلی اتیلن 15 مترمکعب به تعداد 14 دستگاه
شرکت دام و طیور کردستان

تعداد 2 دستگاه سپتیک تانک 20 مترمکعب و دو دستگاه سپتیک تانک فاضلاب 3 مترمکعب بهمراه یک دستگاه 5 مترمکعب
سپتیک تانک پلی اتیلن

آدرس محل پروژه چهار دستگاه سپتیک تانک پلی اتیلن 56.6 مترمکعب:سنندج-بلوار پاسداران-بلوار خانقاه-روبروی بیمارستان تامین اجتماعی-پروژه بیمارستان540تختی کوثر سنندج- شرکت بارژ- مهندس نگهدارارتباط با کارشناسان ناب زیست
021-8872-1092
0912-426-57-50